Konopná mast na neduhy past

Poselství českému národu - Božena Cibulková

25.05.2011 20:13

Poselství českému národu


Buď slyšeno duchovním srdcem poselství českému národu, promlouvané Božím slovem.

Buď přijato duší národa a vloženo do její paměti k uchování jeho znění po dny současné i budoucí, neboť z něj vyzařuje síla a láska pro její lid, přírodu, pole i užitečné tvorstvo pod jeho sluncem.


Slyš, český národe,

jsi silným, pevným a odolným stromem vyrostlým na výspách, vystaven drsnosti i útočnosti zlých vichřic a bouří, dějinným nepohodám, nebezpečím smrtelným, hrozícím ti ze všech stran.

Bůh tě postavil do ohniska neklidu v tento čas účtování se vším zlem národů při sčítání jeho kořenů, při měření hloubky a šíře zlem zakalených i mrtvých vod v oblasti myšlení, v místech citu.

Bůh obnažil tvou duši, aby pocítila ostrost trnů, tíži kamenů situací tvých i všech národů.

Bůh ti dává dýchat ovzduší zločinů zrozených v duších bezútěšně zpustošených dlouhou přítomností démonů v nich.

Bůh ti dal prožít utrpení člověka, na jehož šíji stojí neodbytná smrt duší - vláda nevěry.

Bůh ti uložil nejtěžší zkoušky tvé vyspělosti i nedokonalosti, jak která ukáže velkou či maličkou míru sebe.

Bůh tě podrobí ještě velkému tlaku, četným útokům tvárnit život dobra uprostřed odporu jeho idejím a kráse.

Bůh tě má za rukojmí za národy slovanské i evropské, že je nestrhne bouře spravedlivých i neoprávněných revolt k nové hře s válkou.

Všechny národy se mohou i opakovaně dopouštět chyb, negací i velmi zlých projevů; s tím počítá Božská předvídavost, je připravena na klopýtání doleva i doprava.

Ty však, český národe, stůj na místě své duchovní cti. Jsi cestou vkreslenou Boží pravicí do tvých dějin linií rovnou a pevnou. Neodstup od úkolů prostředníka mezi nebem a lidským světem.

V tobě je uloženo vše, co národy Země potřebují pro výstavbu Božího domova. Z pokladů božských hodnot života v tobě uložených právě pro tento čas, je dáno a bude dáváno všem Slovanům, všem Evropanům, i těm za oceány i v sibiřských dálkách, pustinách, himalájských horách i v ledovcových zónách světa; především však, a na to buď pamatováno, všem izraelským shromážděným v pospolitost i rozptýleným mezi národy i na cestách stálého poutníka . . .


Bylo řečeno prorokem: Bázeň předchází Hospodina. -

Ty, český národe, prorokuj a vyslovuj myšlenku: Činorodá láska předchází Krista. -

Jsi tímto žádaným předvojem - buď jím do konce tohoto světa!
 

Vyhledávání

Kontakt

Konopí v léčitelství - historie

15.02.2011 14:31

Konopí v minulosti

LÉČEBNÉ ÚČINKY Je možné, že konopí, původem ze střední Asie, bylo pěstováno již před deseti tisíci lety. Určitě se pěstovalo v Číně kolem r. 4000 př. n. l. a v Turkestánu kolem r. 3000 př. n. l. Dlouho se používalo jako lék v Indii, Číně, na středním východě, v jihovýchodní Asii, Jižní Africe a...

 

     
  

Anketa

Jaké máte zkušenosti s konopnou mastí?

Pomohla mi nebo mým příbuzným a známým (1 822)
79%

Nepomáhá (204)
9%

Ještě jsem ji nezkoušel (77)
3%

Chystám se ji otestovat (150)
7%

Nezajímám se o výrobky z konopí (51)
2%

Celkový počet hlasů: 2304